Over Burgerplatform Nederland

Burgerorganisaties willen meer kwaliteit in de beleids- en besluitvorming

Burgerorganisaties, wetenschappers en MVO-bedrijven zijn actief met overheidsbeleid. Ze corrigeren, nemen initiatief of procederen in het algemeen belang. De overheid als beleidsmachine hapert echter. Het huidige representatieve stelsel blijkt minder in staat het algemeen belang te behartigen als je zou verwachten. Dat is de reden dat klimaatverandering is inmiddels een ongemakkelijke realiteit is. Terwijl we decennia lang hebben geaarzeld met het nemen van maatregelen.

Soms marchanderen regeringen met haar eigen wetten en afgesloten verdragen. Burgerorganisaties hebben te maken met een ingewikkelde structuur van de overheid waarbij niet altijd duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt voor misstanden. Soms blijkt een lobbie grote invloed te hebben, hetgeen normaliter onder de radar van de journalistiek plaatsvindt. 

Quote

"Hoe komt het dat de overheid niet doet wat gezien de urgente omstandigheden nodig is, maar zich keert tegen de toekomst van onze biosfeer en soms tegen burgers zelf?"

Burgerplatform Nederland

De burgerlobby

Door als burgerorganisaties krachten te bundelen kan meer worden bereikt. Door zelf constructieve voorstellen te doen wordt het geluid van de burger eerder gehoord. Inwoners kunnen hun stemrecht beter gebruiken om partijen aan winst te helpen die hun belangen serieus nemen en echt luisteren. Door samenwerking, voorlichting en activering kunnen er bestuurders komen die de focus op de bal houden in plaats van op het spel.

Quote

"Klimaatverandering is geen natuurverschijnsel maar een gevolg van een gebrek aan inzicht en een daarop gebaseerd gevoel van urgentie, naast de lobby van veelal multinationale bedrijven"

Burgerplatform Nederland

Faciliteiten

Burgerplatform Nederland kan helpen bij:

 • het verzamelen en ontsluiten van informatie en kennis op een website;
 • het indienen van een WOB-verzoek;
 • het meedenken over strategie en het uitvoeren daarvan. Dit op basis van opgedane ervaring en verworven expertise. 

We zijn politiek neutraal en richten ons vooral op het verzamelen van dossierkennis en combineren dat met de grondrechten van burgers (schone lucht, een stabiel klimaat) zoals verankerd in onze Grondwet. Vanuit die basis denken we mee over oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak.

We hebben een online platform met tools om onder andere:

 • kennis te verzamelen (documenten, artikelen, nieuws) en overzichtelijk te ontsluiten;
 • emails te versturen aan (een deel van) de achterban. Dit op basis van interesse en/of postcode;
 • burgers te mobiliseren via folders en/of online campagnes;
 • meningen te peilen;
 • eigen scenario's te ontwikkelen voor beleidskwesties en hierover te stemmen (het Preferendum);
 • stemgedrag van politieke partijen transparant te maken en te evalueren;
 • verkiezingsprogramma's te vergelijken.

Een krachtige burgerlobby ontstaat door mede bewoners te betrekken, samenwerking en krachtenbundeling. De vele vrijwilligers die actief zijn hebben zo meer opbrengst van de energie en tijd die ze investeren.

Financiering

De activiteiten worden financieel gedekt door kleine donaties van burgers zelf. Door via een centrale website informatie te ontsluiten en te communiceren komen daar veel betrokken burgers, die daar op een donatiepagina worden gevraagd bij te dragen aan specifieke activiteiten of deelprojecten. Hiermee kunnen we onder andere:

 • vrijwiligers een vrijwilligersvergoeding betalen;
 • expertise inhuren (technisch, juridisch, journalistiek);
 • het online platform verder ontwikkelen;
 • voorlichting- en publiekscampagnes organiseren (fysiek, papier, online) 

Belang van organisaties / instanties

Ook zijn er soms organisaties die belang hebben bij hetgeen burgers en NGO's nastreven in het publieke domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale vergroening of preventieve gezondsheidszorg. Neem hiervoor contact met ons op via relaties@burgerplatform.nu.

Rol voor journalisten, pers en mediaplatforms

Voor het inzichtelijk maken van wat er bestuurlijk en politiek speelt is de rol van de media van cruciaal belang. Daarom werken we graag samen met lokale pers, landelijke media en onderzoekscollectieven.

Journalisten die via het Burgerplatform aandacht willen vragen voor onderwerpen waarvoor zij geen ruimte zien binnen hun eigen werkcontext kunnen ons benaderen via pers@burgerplatform.nu

Wat kunt u doen?

 1. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur uw postcode naar ikdoemee@burgerplatform.nu.
 2. Heeft u een specifieke vaardigheid, ervaring of wilt u een lokaal initiatief starten? Stuur een bericht aan relaties@burgerplatform.nu.
 3. Wilt ons financieel steunen? Dat kan via de donatiepagina.

 

 

Tags: