Burgerplatform, voor beter beleid

Aantal leden: 233344

Het Burgerplatform komt op voor belangen van burgers in de politiek. Die wordt nu gedomineerd door lobbies en belangengroepen terwijl een samenhangende visie ontbreekt. Burgers en NGO's delen gemeenschappelijke waarden: gezondheid, bestaanszekerheid, welzijn en het bouwen aan een economie die onze planeet leefbaar houdt. Steun ons door je de registreren. Dan kunnen we ons namens jou inzetten voor beter beleid.

Registreren

Wilt u uw e-mail hier invoeren?
Wilt u uw postcode hier invoeren?

Populisme komt op in Euopa en ook in Nederland. Müller noemt cruciaal voor de definitie van populisme dat populisten de pretentie hebben dat zij het "hele", het "echte" volk vertegenwoordigen. Die pretentie is volgens hem vals en anti-democratisch.

lees verder

Zie hier de geschiedenings van conflct tussen Israel en de Palestijnen

lees verder

Klimaatverandering is al in 1990 door Arrhenius beschreven, maar ook in 1985 getuigden Amerikaanse wetenschappers over de impact van de mens op het klimaat. "De tijd om het op te lossen is nu. Het gaat om de reflectiviteit van de aarde, invallen van energie en weer uitstralen moeten met elkaar in evenwicht zijn."

lees verder

De BBB komt primair op voor de belangen van de vee-industrie en wil -in plaats van de veestapel- het aantal Natura 2000 gebieden halveren.

lees verder

Stikstof komt vrij bij verbranding in industrie en verkeer en als ammoniak in de intensieve veehouderij. In de bodem leidt het tot veranderingen waardoor de bio diversiteit afneemt.

lees verder

Energie is de drijvende kracht achter de economie. Stijgende energieprijzen kunnen een recessie veroorzaken. Net zoals een oplopende rente.

lees verder

PFAS zijn stoffen die niet afbreken in de natuur en schadelijk zijn. De video legt dit helder uit.

lees verder

Het voedselsysteem is van fundementeel belang voor onze gezondheid. Maar het voedselsysteem is ook een verdienmodel voor multibationals, boeren en aanverwante sectoren. 

lees verder

Tien voorstellen voor een nieuw sociaal contract. Zijn we er met deze tien voorstellen? Nee, we zijn er niet. Zoals Thomas van Aquino zei, al in de dertiende eeuw: een rechtvaardige samenleving rust niet enkel op wetten, regels en procedures alleen.

lees verder

Nederland laat na om zich beter te beschermen tegen corruptie in de hoogste kringen. Met geen van de aanbevelingen van het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO) is de afgelopen jaren helaas iets gedaan, zegt het anticorruptieorgaan.

lees verder

Beslissingen van de afgelopen regeringen waren veelal de uitkomst van een krachtenspel van de lobbies, eerder dan een rationele afweging van voorliggende opties. De meeste problemen zijn daar op terug te voeren.

lees verder

Inmiddels is in sommige gebieden de 1,5 graden opwarming realiteit. Er is geen onderbouwing om te wachten tot 2050 met het terugbrengen van de uitstoot naar 0.

lees verder

Doordat de huidige economie geen zicht geeft op de echte kosten van productieprocessen werkt de markt niet goed. Mensen nemen beslissingen op basis van onvolledige informatie. De markt zelf lost dat niet op, omdat juist de intransparantie mogelijkheden geeft om het aankoopgedrag van consumenten te sturen. Door promotieacties, kortingen en reclame.

lees verder

Schiphol is uitgegroeid tot een almachtige staat binnen de Nederlandse staat, mede door de inzet van achterbakse ‘social engineering’-technieken om politiek en omwonenden te beïnvloeden.

lees verder

Diverse rapporten en commissies hebben de tekortschietende handhaving van milieuwetten beschreven. Omgevingsdiensten hebben te weinig personeel of worden politiek aangestuurd (o.a. Tata Steel). Ze baseren zich op gegevens die bedrijven zelf aanleveren en meten zelf incidenteel en (soms) met vooraankondiging.

lees verder

Het is essentieel dat de burger toegang heeft tot onafhankelijke journalistiek op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. De coronacrisis heeft de behoefte bij de burger voor onafhankelijk en betrouwbaar nieuws extra zichtbaar gemaakt.

lees verder

De nieuwe pensioenwet zou een poging moeten zijn om meer transparantie te bieden en een hoger rendement voor de premiebetalers. Allen worden deze ambities op geen enkele manier waargemaakt.

lees verder

In het hoofdstuk 'elektriciteit' van het klimaatakkoord komt het woord 'energiebesparing' slechts één keer voor. En dan nog in de context van demonstratieprojecten. Dat is opmerkelijk. De Trias Energetica stelt immers energiebesparing voorop om de energievoorziening te verduurzamen. Zo loopt het electriciteitsnet ook niet vast.

lees verder

Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen en vervuilende stoffen in Nederland. De overheid wil de multinational helpen te vergroenen zonder dat daarbij alle opties grondig zijn onderzocht. Burgerplatform 'IJmond weer gezond' bepleit een MKBA met daarbij een transitiescenario naar een schonere economie.

lees verder

Het bouwbesluit moet altijd de meest moderne stand van de techniek tot vertrekpunt nemen. Dat is nu niet het geval. Ballast Nedam gaf de eerste zet om de ambities te verhogen met een Bouwbesluit 2.0.. Het verdient steun dit nader te bestuderen.

lees verder

Commissie praat over plannen van World Economic Forum en ministerie voor invoering van een Digitale Euro.

lees verder

Een groot aantal partijen (gemeente Amsterdam, Schiphol) lobbien bij de regering voor een miljardensubsidie voor de verlenging van de Noord/Zuid lijn naar Schiphol.

lees verder

Energieleveranciers mogen woningen niet meer aansluiten op aardgas sinds 1 juli 2018. Doeikasgassen uitstoten (afvalverbranders en biomassa installaties).  De warmtebehoefte is vooral hoog in de koude maanden. Dan wordt 80% van het gas verstookt.

lees verder

Dankzij subsidies wordt houtige biomassa (bomen, snoeihout) in grote mate gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) schreef al in 2015 dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor dit beleid. Daarmee wordt er nu geld dat bedoeld is voor duurzame opwekking, ingezet om klimaatverandering te versnellen in plaats van af te remmen.

lees verder

Wist je dat een forse krimp prima haalbaar is zonder dat dit de Nederlandse reiziger en economie ernstig schaadt? Het overgrote deel van het vliegverkeer betreft overstappers die niet bijdragen aan het welzijn van Nederland en vliegtoerisme.

lees verder

Waar het debat over biomassa en energie levendig is, is er relatief weinig aandacht voor de natuur als middel om de concentratie broeikasgassen te verminderen.

lees verder

Hoe schoner de lucht die we inademen, hoe gezonder het is. Voor bijvoorbeeld fijnstof is er geen ondergrens waaronder er geen gezondheidseffecten zijn. Zie ook het manifest van het Longfonds en de Long Alliantie Nederland.

lees verder

De beste manier om de markt het werk te laten doen is een CO2 belasting. Dit liberale uitgangspunt wordt al decennia verkondigd maar vindt tot op heden geen effectieve uitwerking. Andere landen als Zweden heffen € 120,- per ton en vergroenen daarom snel. In Nederland heeft de industrie dit tot op heden effectief tegen weten te houden.

lees verder

Nederland voert een actief beleid om datacentra naar Nederland te halen, ook als deze centra diensten leveren die geen relatie hebben met Nederland. Zij worden gelokt met lage stroomprijzen, omdat de energiebelasting voor grootverbruikers veel lager is dan in omringende landen. HIer valt niet tegenop te werken met windturbines of zonnepanelen terwijl de werkgelegenheidseffecten beperkt zijn.

lees verder

De ziekte van Parkinson blijkt door de wetenschap al lang in verband te worden gebracht met blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Zowel de Europese Autoriteit Voedselveiligheid (EFSA) als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkennen dat de risico's nog onvoldoende helder zijn. De Parkinson Vereniging vindt het zeer zorgelijk dat Nederland een positief advies heeft gegeven over het bestrijdingsmiddel glyfosaat.

lees verder

Wilt u uw onderwerp hier terugzien of heeft u suggesties voor verbetering? Stuur een mail aan beleidsplan@burgerplatform.nu